Pojačane mere zaštite
23 juna, 2020
Obaveštenje 01.09.2020.
31 avgusta, 2020

Šta je Internet of things (IoT)?

 Naš svet postaje sve digitalniji. Ne samo mi ljudi, već i stvari oko nas su sve više povezane. Mašine, automobili, frižideri, pa čak i poljoprivredno zemljište, nasipi i zgrade… Moglo bi se reći da sve "stvari" mogu biti povezane na internet koristeći senzore i drugi posebni hardver. Jednom kada se nađu na internetu, oni mogu komunicirati - jedan sa drugim, sa svojim korisnicima, sa organizacijama i drugim povezanim stranama.

To su Internet stvari ili Internet of things (IoT).

 Sve povezane "stvari" proizvode podatke koji pružaju veliku količinu novih informacija korisnih pojedincima ili kompanijama. Podaci ne samo da pružaju uvid u trenutnu upotrebu ili proces, već se mogu koristiti i za predviđanja o upotrebi u budućnosti. Različiti tokovi podataka mogu se uporediti jedan sa drugim tako da se obrasci mogu prepoznati. Integrisanje ljudi, mašina, procesa i podataka takođe može poboljšati proizvodne procese i korisnička iskustva. Na ovaj način Internet stvari omogućava vam stvaranje novih poslovnih prilika i rešenja koja su se do sada činila nemogućim.

Arhitektura jednog tipičnog IoT sistema (njegove fundamentalne komponente) 

 Iako je svaki IoT sistem drugačiji, temelj svake arhitekture Interneta stvari kao i njegov opšti tok podataka približno je isti. Pre svega, sastoji se od “Stvari”, a to su predmeti povezani na internet koji pomoću svojih ugrađenih senzora i pokretača mogu da osete okruženje oko sebe i prikupe informacije koje se zatim prosleđuju IoT gateway. Sledeća faza se sastoji od IoT sistema za prikupljanje podataka koji prikupljaju veliku masu neobrađenih podataka, pretvaraju ih u digitalne tokove, filtriraju i prerađuju tako da budu spremni za analizu. Treći sloj predstavljaju EDGE uređaji koji su odgovorni za dalju obradu i poboljšane analize podataka. Ovaj sloj je takođe tamo gde mogu da stupe tehnologije za vizuelizaciju i mašinsko učenje. Nakon toga, podaci se prenose u data centre koji mogu biti ili u oblaku ili lokalno instalirani. Ovde se podaci pohranjuju, upravljaju i analiziraju dubinski radi uvida u dejstva.

Senzori i akuatori

 Kao osnova za svaki IoT sistem, povezani uređaji su odgovorni za pružanje suštine Interneta stvari, a to su podaci. Da bi pokupili fizičke parametre u spoljnom svetu ili u samom objektu, potrebni su im senzori. Oni mogu biti ugrađeni u same uređaje ili implementirani kao samostalni objekti za merenje i prikupljanje telemetrijskih podataka. Na primer, razmislite o poljoprivrednim senzorima čiji je zadatak da mere parametre kao što su temperatura i vlaga vazduha i tla, pH vrednosti tla ili izlaganje useva sunčevoj svetlosti.

 Drugi neophodni element ovog sloja su aktuatori. Budući da su u bliskoj saradnji sa senzorima, oni mogu transformisati podatke generisane pametnim objektima u fizičku akciju. Zamislimo pametni sistem za zalivanje sa svim potrebnim senzorima. Na osnovu ulaza senzora, sistem analizira situaciju u realnom vremenu i naređuje aktuatorima da otvore odabrane ventile za vodu koji se nalaze na mestima gde je vlažnost tla ispod zadate vrednosti. Ventili se drže otvorenima sve dok senzori ne izveštavaju da su vrednosti vraćene na zadate vrednosti. Ono što je takođe važno je da povezani objekti ne bi trebali biti sposobni samo da dvosmerno komuniciraju sa odgovarajućim gateway-ima ili sistemima za prikupljanje podataka, već i da budu u stanju da prepoznaju i razgovaraju jedni sa drugima, kako bi prikupljali i razmenjivali informacije i sarađivali u stvarnom vremenu, da bi iskoristili vrednost celokupne primene.

 Gateway-i i prikupljanje podataka

 Iako ova faza IoT arhitekture i dalje znači rad u neposrednoj blizini sa senzorima i aktuatorima, ovde se pojavljuju i internet izlazi i sistemi za prikupljanje podataka (DAS). Tačnije,  putem gateway-i se povezuje senzorska mreža i skupljaju  izlazi , dok  se sa drugi strane uređaja, Internetom,  bežični ili žičnih putem obavljaja dalja komunikacija. Od vitalne važnosti ove faze je obrađivanje ogromne količine informacija prikupljenih u prethodnoj fazi i njihovo agregiranje do optimalne veličine za dalju analizu. Pored toga, ovde se dešava potrebna konverzija u smislu vremena i strukture. Ukratko, faza 2 podatke čini i digitaliziranim i agregiranim. 

EGDE IT sistemi

EGDE IT sistemi mogu da omoguće brže vreme odziva i veću fleksibilnost u obradi i analizi IoT podataka. Kako je brzina analize podataka ključna u nekim aplikacijama Industrial Internet of Things, EDGE IT je u poslednje vreme dramatično porastao u popularnosti među ekosistemima Industrial Internet of Things. Kako se EDGE IT infrastruktura može fizički locirati bliže izvoru podataka, lakše je i brže da u stvarnom vremenu deluje na IoT materijal i pruža izlaz u obliku trenutne delotvorne inteligencije. Minimiziranjem izloženosti mreži security se može značajno poboljšati, dok smanjena potrošnja energije i propusnog opsega doprinosi efikasnijem iskorišćavanju poslovnih resursa.

Data Centar/Cloud platforma

Suprotno EDGE rešenjima, data centar ili Cloud platforma je dizajniran za skladištenje, obradu i analizu ogromnih količina podataka za dublje uvide koristeći moćne mehanizme za analizu podataka i mehanizme mašinskog učenja. Ako je opremljen odgovarajućim korisničkim aplikacijama, cloud može pružiti poslovne inteligencije i mogućnosti prezentacije koji pomažu ljudima da komunicira sa sistemom, kontroliše ga i nadgledaju i donosi informisane odluke na osnovu izveštaja i podataka pregledanih u realnom vremenu.

 
Call Now Button